Other Ingredients

Powdered and Coarse Ingredients

 • Flour Rice Thai
 • Flour Tapioca
 • Katakuriko Potato Starch
 • Potato Starch
 • Pan-Ko
 • Tempra-Ko
 • Arare Rice Pearl (Refrigerated)
 • Arare Bubu (Refrigerated)
 • Arare Tama (Refrigerated)
 • Tapioca Pearl (Dry)
 • Tempura Flakes Tenkasu (Refrigerated)

 • Skin

 • Skin Egg Roll Golden Dragon
 • Skin Gyoza Golden Dragon
 • Skin Wonton Golden Dragon
 • Skin Mushu
 • Skin Spring Roll
 • Skin Dumpling
 • Skin Rice Paper
 • Skin Rice Paper Wrap (16cm, 22cm, 31cm)
 • Genmai Sheet Fresh