Fresh Vegetables

 • Kaffia Leaves
 • Kaiware
 • Ooba (Shiso)
 • Daikon
 • Enoki Mushroom
 • Eryngii
 • Gobo
 • Kyuri
 • Mitsuba
 • Myoga Japan
 • Nasu Egg Plant
 • Renkon
 • Shimeji Buna
 • Shishito Pepper
 • Tomato “Momotaro”
 • Yamaimo
 • Yamato Imo
 • Yuzu Fresh Whole
 • Yuzu Kizami Nakaura-Ya